Förändring i KFS Trygghetsfondens verksamhet från den 1 mars 2018

KFS Trygghetsfond omfattar nu även stöd till uppsagda på grund av personliga skäl ohälsa.

Trygghetsfondens styrelse har beslutat om en förändring av verksamheten till att omfatta stöd även till uppsagda på grund av personliga skäl beroende av sjukdom/ohälsa. Det innebär att ersättningsnivån på kompletterande sjukpenning sänks.

Läs igenom nedanstående information - det är viktigt för dig som medlem att veta för att kunna göra de anpassningar som krävs av era rutiner och system. Förändringen gäller från och med den 1 mars 2018.

Syftet med KFS Trygghetsfond är att erbjuda hjälp till medlemsföretag och deras anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Trygghetsfondens verksamhet startade 1993 och har sedan dess förändrats avseende praxis i samklang med förändringar på arbetsmarknaden och medlemsföretagens behov.

Av följande anledningar finns det behov av att utveckla Trygghetsfondens stöd till medlemsföretagen och medarbetare som sägs upp på grund av personliga skäl som beror på ohälsa eller sjukdom:

 • Både företagens och arbetstagarnas behov av stöd har med tiden förändrats och det blir allt mer uppenbart att även uppsagda på grund av personliga skäl beroende av sjukdom/ohälsa är i behov av stöd. Förutom att det föreligger en ansenlig samhällsekonomisk vinst med att alla har möjlighet att stanna kvar på arbetsmarknaden till pensionsåldern så innebär det också en vinst för den enskilde individen att få hjälp i nästa steg i arbetslivet i samband med en uppsägning. Ingen ska behöva lämna arbetsmarknaden i förtid på grund av sjukdom eller ohälsa.
 • Trygghetsfondens ekonomi är god och det finns utrymme att utveckla verksamheten för att erbjuda medlemsföretagen och de anställda ytterligare stöd. Även det faktum att andra trygghets- och omställningsfonder vidgat sina uppdrag påverkar behovet av att även vidga Trygghetsfondens uppdrag. Detta ligger i linje med KFS värdegrund: affärsmässig samhällsnytta.

Trygghetsfonden ska erbjuda hjälp till uppsagda på grund av ohälsa att komma vidare till en ny anställning. Stödet ska vara detsamma som för uppsagda på grund av arbetsbrist och ska följa Trygghetsfondens kollektivavtal, stadgar och praxis. Stödet ska vara individuellt anpassat. Anmälan till Trygghetsfonden görs på samma sätt som vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

En förutsättning för att Trygghetsfondens stöd ska utges är att det föreligger saklig grund för uppsägningen.

Samtliga villkor nedan ska gälla för att omfattas av stödet vid uppsägning på grund av personliga skäl beroende på sjukdom/ohälsa:

 • Rehabiliteringsansvaret ska vara fullgjort
 • Omplaceringsutredning ska vara fullgjord
 • Arbetsanpassning ska ha övervägts
 • Förhandlingsprotokoll enligt MBL föreligger

Uppsägningen kan aktualiseras vid följande situationer:

 • Försäkringskassan bedömer att arbetstagaren har arbetsförmåga och beslutar om att sjukpenningen upphör.
  Arbetstagaren är fortsatt sjukskriven och beviljad sjukpenning från försäkringskassan men bedöms inte kunna utföra något arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.
 • För att en uppsagd arbetstagare ska kunna tillgodogöra sig Trygghetsfondens insatser behöver det finnas någon form av arbetsförmåga. Om arbetstagaren vid uppsägningstillfället är sjukskriven på 100 % görs anmälan till Trygghetsfonden vid uppsägningstillfället men villkoren flyttas fram i tid motsvarande den tid som personen är fortsatt sjukskriven på 100 %.

Dokumentation gällande oorganiserade medarbetare, när MBL-protokoll saknas. Då behöver Trygghetsfonden följande underlag/information:

För att en medarbetare som sagts upp/kommer att sägas upp på grund av personliga skäl på grund av ohälsa, ska kunna omfattas av Trygghetsfondens stöd krävs att:

 • Arbetsanpassning har övervägts och att en omplaceringsutredning är gjord och dokumenterad.
 • Att det finns rehabiliteringsdokumentation och besked om uppsägning.

Arbetsgivaren ansvarar för att redogöra för att detta har gjorts.

Det utvidgade uppdraget genomförs på försök under en treårsperiod med start den 1 mars 2018. Inför försökets avslutning genomförs en utvärdering av resultatet.

Förändring av ersättningsnivån för kompletterande sjukpenning

I enlighet med överenskommelse mellan KFS och de fackliga parterna sänks ersättningsnivån för kompletterande sjukpenning. Detta i och med att Trygghetsfonden öppnas för uppsagda på grund av personliga skäl beroende av sjukdom/ohälsa. Ersättningen sänks från 80 % till 77,6 % och till 72,75 % för beviljad förlängd sjukpenning. Kompletterande sjukpenning utges för lönebortfall för lönedelar överstigande 7, 5 prisbasbelopp.

Bestämmelsen gäller från 1 mars 2018 och gäller alla medarbetare som omfattas av ersättningen idag.

Bestämmelsen finns i avtalen från 2017 § 8 mom. 1.5:2.